Articles

Info, news, guides, and more!

Ny hyreskontraktslag i Thailand att träda i kraft i maj,,en,En uppdaterad fastighetsuthyrningsrätt fastställd för att passera i maj,,en,i Thailand kommer sannolikt att påverka fastighetsägare,,en,hyresvärdar,,en,hyresgäster och agenter - "en väsentlig inverkan på bostadsavtal i Thailand",,en,Detta är nyheter från thailandpropertynews.com den 24 februari,,en,- länk till hela artikeln nedan,,en,Detta tillkännagivande ställer nya krav på bostadsfastighetsavtal,,en,hyresavtal inklusive en lång lista över bestämmelser som måste,,en,eller får inte,,en,inkluderas i alla sådana hyreskontrakt,,en,Denna nya utveckling gäller endast bostadsrättsägare med,,en,eller fler egenskaper,,en,Vänligen se hela artikeln och lista här,,en,bostadsavtal och hyresavtal i Thailand,,en 2018

man wearing a suit sitting in a table showing a contract and where the signer must sign

An updated property rental law set to pass in May 2018 in Thailand will likely have an impact on property owners, landlords, tenants and agents – “a very significant impact on residential lease contracts in Thailand”

This is news originally from thailandpropertynews.com on February 24th 2018 – link to full article below:

This notice imposes new requirements for residential property lease contracts / rental agreements including a long list of provisions which must, or must not, be included in all such rental contracts.

NOTE: This new development only applies to residential property landlords with 5 or more properties.

Please see the full article and list here: http://thailandproperty.news/new-rental-law-start-may-1